Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing

als u gebruik maakt van onze diensten.

Artikel 1 Definities

1 Tekst & Visie: gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder registratienummer KvK 74068784 handelend onder de naam Tekst & Visie.

2 Website: de website van Tekst & Visie, te raadplegen via www.tekstenvisie.nl en alle

bijbehorende subdomeinen.

3 Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Tekst & Visie.

4. Product: alle door Tekst & Visie voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en te vervaardigen werken.

5 Overeenkomst: iedere afspraak of Overeenkomst tussen Tekst & Visie en Opdrachtgever, van welke Overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

6 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Tekst & Visie zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2 Indien Opdrachtgever in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Tekst & Visie slechts bindend, indien en voor zover deze door Tekst & Visie uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod van Tekst & Visie en het voldoen aan de daarbij door Tekst & Visie gestelde voorwaarden.

2 Indien Opdrachtgever het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Tekst & Visie onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door

Opdrachtgever onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Tekst & Visie het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4 Tekst & Visie kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Tekst & Visie op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een opdracht of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

5 Tekst & Visie heeft het recht opdrachten van Opdrachtgevers die niet handelen in de uitoefening van hun beroep en bedrijf te weigeren.

Artikel 4 Uitvoering Overeenkomst

1 Iedere door Tekst & Visie gemaakte offerte is vrijblijvend en geldig gedurende een periode van 30 dagen. Tekst & Visie heeft te allen tijde het recht de offerte te herroepen. Bij aanvaarding van dit vrijblijvende aanbod door Opdrachtgever heeft Tekst & Visie het recht binnen 7 dagen na aanvaarding het aanbod te herroepen.

2 Tekst & Visie is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de vereenkomst.

Artikel 5 Honorarium

1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die Tekst & Visie ter uitvoering van de Overeenkomst maakt, voor vergoeding in aanmerking.

2 Indien Tekst & Visie door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste Overeenkomst of briefing genoodzaakt is extra of andere werkzaamheden (meerwerk) te verrichten, zullen deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan Opdrachtgever worden gefactureerd, tenzij schriftelijke anders is overeengekomen.

Artikel 6 Betaling

1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Tekst & Visie nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is Opdrachtgever terstond in verzuim en is Opdrachtgever een rente verschuldigd gelijke aan de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, onverminderd het recht van Tekst & Visie onmiddellijke en volledige betaling te eisen. Alle door Tekst & Visie gemaakte kosten, als proceskosten, kosten van rechtsbijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van Opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand indien Tekst & Visie als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 200,-.

2 Tekst & Visie heeft te allen tijde het recht over te gaan op deelfacturering, tenzij schriftelijke anders overeengekomen.

Artikel 7 Rechten van intellectueel eigendom

1 Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, rechten op tekeningen en modellen, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.

2 Naamsvermelding

Tekst & Visie is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het Product te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan het Product zonder vermelding van de naam van Tekst & Visie in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 8 Gebruik en licentie

1 Het gebruik

Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen, waaronder, maar niet beperkt tot, zijn betalingsverplichting, uit hoofde van de Overeenkomst met Tekst & Visie, verkrijgt Oprachtgever, voor een nader bij Overeenkomst te bepalen aantal gebruikers een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie tot het gebruik van het Product voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de Overeenkomst overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Product waarvoor op dat moment van het tot stand komen van de Overeenkomst vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen voor het sluiten van de Overeenkomst aan Tekst & Visie schriftelijk bekend te zijn gemaakt.

2 Wijzigingen

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Tekst & Visie veranderingen in het voorlopige of definitieve Product aan te brengen.

3 Eigen promotie

Tekst & Visie heeft de vrijheid om de naam van de Opdrachtgever en het voor Opdrachtgever ontwikkelde Product te gebruiken voor haar eigen publiciteit, promotie of anderszins.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1 De totale aansprakelijkheid van Tekst & Visie jegens Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
2 Aansprakelijkheid van Tekst & Visie jegens Opdrachtgever voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

3 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Tekst & Visie jegens Opdrachtgever geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

4 De aansprakelijkheid van Tekst & Visie jegens Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Tekst & Visie onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Tekst & Visie ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Tekst & Visie in staat is adequaat te reageren.

5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Tekst & Visie meldt.

6 In geval van overmacht is Tekst & Visie niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Opdrachtgever ontstane schade.

Artikel 10 Persoonsgegevens

1 Tekst & Visie verwerkt de bedrijfs-/persoonsgegevens van Opdrachtgever ten behoeve van haar administratie en mogelijk website.

Artikel 11 Slotbepalingen

1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Tekst & Visie gevestigd is.

3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

1 Maart 2020

Contactgegevens
Tekst & Visie
Ericalaan 16
6711 MZ Ede
tel 0613732065
e info@tekstenvisie.nl
KvK 74068784
BTW NL001589145B30